રાજકોટ: નવરાત્રિ પૂર્વે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ ત્રાટક્યો

નવરાત્રિ પહેલા રાજકોટમાં નવા કોરોના ફેરફારના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે. આ પ્રકારનો વધુ ઝડપથી પ્રચાર થતો હોવાનું માનવામાં આવે છે.

Continue reading

एडीसी बैंक अहमदाबाद अपरेंटिस क्लर्क भर्ती 2023

एडीसी बैंक अहमदाबाद अपरेंटिस क्लर्क भर्ती 2023  एडीसी बैंक अहमदाबाद अपरेंटिस क्लर्क भर्ती 2023 अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने एक

Continue reading

Gujarat SSC Paper Style 2024: ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર

Gujarat SSC Paper Style 2024: ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર Gujarat Board 10th

Continue reading